Previous Photo: Urbane Geometrie Next Photo: Eisenbahnbrücke revisited
04.02.2012